f-8-6-7_ความขัดแย้งความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ:การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

รหัส f-8-6-7

ชื่อเรื่อง_ความขัดแย้งความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ:การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

้ิเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552

เจ้าของ สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์  พฤศจิกายน 2552