f-8-6-14_เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง เมื่อครั้งฝนห่าใหญ่

รหัส f-8-6-14

ชื่อเรื่อง_เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง เมื่อครั้งฝนห่าใหญ่

ชื่อผู้แต่ง  พรพล  เอกอรรถพร

(อยากรู้ควรอ่าน อยากโกงต้องอ่าน ไม่อยากถูกโกงยิ่งต้องอ่าน)

ชื่อบรรณาธิการ  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง

สำนักพิมพ์  ขอคิดด้วยคน

ปีพิมพ์  กันยายน พศ. 2548