f-8-4-10_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย

รหัส f-8-4-10

ชื่อเรื่อง_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย

ชื่อบรรณาธิการ  อภิญญา  ตันทวีวงศ์

สำนักพิมพ์ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

ปีพิมพ์  เมษายน 2544