f-8-4-14_หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัส f-8-4-14

ชื่อเรื่อง_หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อผู้แต่ง  สุเทพ  สุนทรเภสัช  นักมานุษยวิทยายุคบุกเบิกของประเทศไทย

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 พศ. 2548  (ครั้งที่ 1 พศ. 2511)