f-8-4-17_รวมปาฐกถาพิเศษ 2543-2549 มูลนิธิ อิศราอมันตกุล

รหัส  f-8-4-17

ชื่อเรื่อง_รวมปาฐกถาพิเศษ 2543-2549 มูลนิธิ  อิศราอมันตกุล

เจ้าของ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ชื่อบรรณาธิการ  ธีรเดช  เอี่ยมสำราญ

ปีพิมพ์ พศ. 2550