f-8-4-27_รักท้องถิ่นรักประชาธิปไตย สนับสนุนสตรีไทยเข้าสู่การเมือง

รหัส  f-8-4-27

ชื่อเรื่อง_รักท้องถิ่นรักประชาธิปไตย สนับสนุนสตรีไทยเข้าสู่การเมือง

เจ้าของ  สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2550