f-8-5-14_การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ญี่ปุ่น-อาเซียน พัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัส f-8-5-14

ชื่อเรื่อง_การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ญี่ปุ่น-อาเซียน พัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบัน

ชื่ิิิอบรรณาธิการแปล  สุริชัย  หวั่นแก้ว

สำนักพิมพ์  สถาบันเอเชียศึกษา  อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  กันยายน พศ. 2545