f-8-5-16_ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนา่พื้นที่ เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย (Joint Development Area-JDA)

รหัส  f-8-5-16

ชื่่อเรื่อง_ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนา่พื้นที่ เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย (Joint Development Area-JDA)

ชื่อผู้แต่ง  ดลยา  เทียนทอง

สำนักพิมพ์  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  กุมภาพันธ์  พศ. 2545