f-8-5-23_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

รหัส f-8-5-23

ชื่อเรื่อง_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย-คู่มือประชาชน

สำนักพิมพ์ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ปีพิมพ์  พศ. 2540