H-9-2-12_การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 9-15

รหัส  H-9-2-12

ชื่อเรื่อง_การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่ง  สุนทร พรหมวัฒนพงษ์, ถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ, สุมน อยู่สน, สุวัฒน์ จิตรเวช

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์ พศ. 2536