H-9-3-6_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 8-15

รหัส  H-9-3-6

ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์  หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง  รศ.วันชัย  ศิริชนะ, ดาราวรรณ  สุขุมาสชาติ, ผศ. มาลี บุญศิริพันธ์

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์ พศ. 2537