H-9-3-11_การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 9-15

รหัส  H-9-3-11

ชื่อเรื่อง_การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่ง  ยงยุทธ  รักษาศรี,  วัจนา  ชื่นทองคำ, พรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ์

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2535