H-9-4-11_ศัพท์จากข่าวอาชญากรรม

รหัส  H-9-4-11

ชื่อเรื่อง _ศัพท์จากข่าวอาชญากรรม

ผู้แต่ง  พรพิมพ์  กิจสิริพันธุ์

สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2546