H-10-2-17_1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย

รหัส  H-10-2-17

ชื่อเรื่อง_1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย

ผู้แต่ง   เสลา  เรขะรุจิ

สำันักพิมพ์ ดอกหญ้า

ปีพิมพ์   2 เมษายน พศ. 2537