H-10-2-21_มาตรา 40 กู้วิกฤตเพลงประชาชน

รหัส  H-10-2-21

ชื่อเรื่อง _มาตรา 40 กู้วิกฤตเพลงประชาชน

เจ้าของ สมาคมสมาพันธ์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย

ปีพิมพ์ 18 สิงหาคม พศ. 2546