h-9-5-33_เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย

h-9-5-33

_เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย

สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก

บรรณาธิการ  สุภาภรณ์  อัษฎมงคล

จัดทำโดย  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  ตุลาคม 2555