h-10-5-9_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ

h-10-5-9

_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ

จัดทำโดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์

ปีพิมพ์  1 กรกฎาคม  2555