i-11-2-22_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

i-11-2-22_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ผู้วิจัย   น.ส.นฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการสนับสนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปีพิมพ์  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553