I-11-3-15-18,20_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รหัส  I-11-3-15-18,20

ชื่อเรื่อง_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

คณะผู้วิจัย
รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ        หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย
รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                 ผู้ศึกษาวิจัย
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล        ผู้ศึกษาวิจัย
อาจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์        ผู้ศึกษาวิจัย
นายคนันท์  ชัยชนะ                  ผู้ศึกษาวิจัย
นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม         ผู้ช่วยวิจัย

เสนอต่อ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื้อหา