I-11-2-15_รายงานการศึกษาเรื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย:องค์กรผู้นำด้านสังคม(สื่อสารมวลชน)

รหัส I-11-2-15

ชื่อเรื่อง_รายงานการศึกษาเรื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย:องค์กรผู้นำด้านสังคม(สื่อสารมวลชน)

จัดทำโดย

นส.อภิรดี  โฆษิตฐากุล, นายภูริทต์ ลิมป์ประภากุล, นายวีระ นิจไตรรัตน์, นายพิศุทธ์  บุญรงค์, นส.เทียมใจ ทองเมือง

สำนักพิมพ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์  พศ. 2548