i-11-4-26_การพัฒนาท่าเรือให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอินโดจีน

i-11-4-26_การพัฒนาท่าเรือให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอินโดจีน

ผู้วิจัย  วันชัย  ศารทูลทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 38

ปีพศ. 2538-2539