i-11-5-23_ความรู้และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลคนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

i-11-5-23

_ความรู้และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลคนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ผู้วิจัย  นฤมล  วีระวงศ์ชัย , พิรงรอง  รามสูต รณนันทน์

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2  ปี 2543 (หน้า53)