J-12-4-18_ประวัติการสื่อสารโลก

รหัส J-12-4-18

ชื่อเรื่อง_ประวัติการสื่อสารโลก

ชื่อผู้แปลและเรียบเรียง  ณัฐิรา  สุขประเสริฐ, อลิสา  คงทน, ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ,

บรรณาธิการ  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์

สำนักพิมพ์  IEEE

ปีพิมพ์  คศ. 2008