L-14-4-10_เสือสนามพิเศษ 7 สถาบัน

รหัส  L-14-4-10

เรื่อง_เสือสนามพิเศษ 7 สถาบัน

คณะผู้จัดกทำ  พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร

ปีพิมพ์  ส.ค. 2507

สำนักพิมพ์ กรุงไทยการพิมพ์