M-14-1-25_ปีกหัก

รหัส  M-14-1-25

ชื่อเรือง _ปีกหัก

ผู้แต่ง  คาลิล ยิบราน

ผู้ถอดความ  ระวี  ภาวิไล

สำันักพิมพ์ ผีเสื้อ พศ. 2537

วรรณกรรมอมตะของผู้เขียน "ปรัชญาชีวิต"