บทบาทสื่อในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา-นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์

เรื่อง : บทบาทสื่อในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษา :       นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา :   นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
ปี : 2552

บทคัดย่อ


การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เน้นการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศมากขึ้น หลักการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน อันจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนของการปกครองส่วนกลาง ที่ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เนื่องจาก ผลของการเมืองท้องถิ่นจะเกิดกับประชาชนโดยตรงเช่น กลไกการเลือกตั้ง แต่งตั้ง ตรวจสอบ ควบคุม ถอดถอน ในระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นหาใช่จะไม่มีข้อเสียไม่ การปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่มีความพร้อม หากการเมืองไม่เข้มแข็งจะเปิดโอกาสให้คนไม่ดีเข้ามาหาผลประโยชน์ การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสร้างผู้มีอิทธิพล และการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมากขึ้น

จากการที่ผู้วิจัยเป็นสมาชิกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เห็นช่องว่างของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นและมองเห็นว่าจุดอ่อนของการเมืองระบบใหม่ได้สร้างความอ่อนแอให้กับระบบการตรวจสอบโดยสภา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาจากเอกสารโดยวัดจากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2 ฉบับในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ถึงข่าวที่นำเสนอพร้อมทั้งการสัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึก(In-depth- Interviews) จากแวดวงนักการเมือง คอลัมนิสต์ นักวิชาการและประชาชน พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากประชาชนทั่วไป 50 ราย

จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่า ประชาชนมีการคาดหวังต่อการนำเสนอข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน สอบสวน และคาดหวังให้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวที่เป็นจริงมากกว่าข่าวในลักษณะประชาสัมพันธ์  แต่หนังสือท้องถิ่นมักจะเจอปัญหาคล้ายๆกัน คือเรื่องทุน บุคลากรมีจำนวนน้อย ติดงานประจำจนไม่ได้มีการวางแผนในการทำข่าว ขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ กลัวอิทธิพล ทำให้ข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน สอบสวนออกมาน้อย  เพื่อให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจึงต้องอาศัยองค์กรพัฒนาสื่อ สมาคมสภาสื่อในการให้ความรู้ อบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่อต่อไป

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)