กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ กรณีศึกษา โครงการ “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้”- นางสาวอรัญญา ลือประดิษฐ์

เรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ กรณีศึกษา โครงการ “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้”
ผู้ศึกษา :    นางสาวอรัญญา ลือประดิษฐ์
กรรมการที่ปรึกษา :    ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
ปี :2552

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ หรือนำเสนอแนวคิดใหม่ต่อสังคม กระบาวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การณรงค์นั้นประสบความสำเร็จ ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดทำโครงการ “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้”  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จึงสนใจว่าโครงการนี้มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแนวคิดใหม่แก่สังคมอย่างไร รวมถึงมีปัจจัยใดเป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคกับการดำเนินโครงการ โดยมีวัตุประสงค์ในการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ และปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุน หรืออุปสรรคกับการดำเนินโครงการ โดยศึกษาโครงการ “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” ระหว่างปี 2549 – 2552 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2552 วิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงวิเคราะห็จากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้สื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์แนวคิดโครงการ ทั้งสื่อมวลชน อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะ และเว็ปไซต์ ในแต่ละช่วงของการนำเสนอมีการคำนึงกับบริบททางสังคม และใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นนำเสนอแนวคิดให้แก่สังคม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อถึงสังคม รวมทั้งพบว่า เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว 4 ปี ปัญหาและอุปสรรคของผู้ดำเนินโครงการคือ การสร้างความน่าสนใจ และสร้างความต่อเนื่องของข่าว มีความยากลำบากขึ้น ข้อเสนอเนะคือ ควรมองหาพันธมิตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดทำโครงการ เพื่อเพิ่มประเด็น และช่องทางในการประชาสัพมันธ์ และหากมีงบประมาณเพียงพอควรพิจารณาการจัดทำสกู๊ปต่อเนื่องทางสื่อโทร?ัสน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพล และสร้างความจดแก่สังคมได้มากที่สุด

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)