O-15-4-25_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2549

รหัส  O-15-4-25

ชื่อเรื่อง_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2549

34 ปี ข่าวเจาะ รางวัลอิศรา อมันตกุล

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย