o-16-1-8_จดหมายเหตุ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2545

รหัส o-16-1-8

ชื่อเรื่อง_จดหมายเหตุ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2545

(ข้อบังคับจริยธรรม ศีลของนักหนังสือพิมพ์ Code of Conduct)

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2545